Written by sdd

Temsilcilikler Çalışma Yönetmeliği

TEMSİLCİLİKLER ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

1-AMAÇ

5253 sayılı Dernekler Kanunu ve SDD Tüzüğüne uygun olarak ümraniye escort SDD etkinliklerinin yurt çapında yaygınlaştırılması ve arttırılmasıdır.

2-TEMSİLCİ ATANMASI

 1. a) Belirtilen amaç doğrultusunda Genel Merkez Yönetim Kurulu, Tüzüğün 20/g maddesi gereğince Genel Kurulun verdiği yetkiye dayanarak,

i- Yurt içinde: İl ve ilçelerde, Genel Merkez Yönetim Kurulunun uygun göreceği diğer yerlerde,

ii- Yurtdışında, ülkeler veya yerleşim yerleri itibariyle,

bir veya birden fazla temsilci atayabilir.

Büyük yerleşim yerlerinde  semtler itibariyle ayrı temsilciler atanabilir.

b)Temsilci atanacak yerde ikamet eden  Genel Merkeze veya  Şubeye kayıtlı üye Temsilci olmak için Genel Merkez Yönetim Kuruluna bir dilekçe ile başvurur. Bu dilekçede “SDD çalışmaları için gerekli zamanı  ayırabileceğini, iletişim için gerekli  teknik donanıma sahip olduğunu belirterek telefon, eposta, faks bilgilerini bildirmesi” gereklidir.

Genel Merkez Yönetim Kurulu bu başvuruyu değerlendirerek olumlu veya olumsuz kararını yazılı olarak dilekçe sahibine bildirir.

 1. c) Temsilcilerin yetki alanı “Bölge” olarak adlandırılır.
 2. d) Temsilcilikler bulunduğu Bölge’de“SDD Temsilciliği-SDDT” olarak adlandırılır.

e)Temsilcilik faaliyetleri için bir mekan kiralanması zorunlu değildir.

3-TEMSİLCİNİN GÖREVLERİ

a)Temsilciliğin adresi, temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o bölgenin  mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Bu bildirim ekinde ayrıca şu belgeler yeralır.

-Temsilcinin nüfus cüzdanı fotokopisi

-SDD Yönetim Kurulu’nun ilgili kararının fotokopisi

-SDD Genel Merkezinin yazısı

b)Temsilci bulunduğu mahalde, Genel Merkezle işbirliği ve dayanışma içinde, sosyal demokrasi düşüncesinin  tanıtılması ve yaygınlaştırılması için  toplantı, konferans, söyleşiler  ve benzeri etkinlikler düzenler, duyurularda bulunur,

c)Yeni  üyeler bulur ve  bölgesindeki SDD  üyelerinin  aktif çalışmalar içinde olması için plan ve programlar hazırlar.

 1. d) Yerel kuruluşlar ve toplum kesimleri ile birlikte yerel sorunlara çözüm üretir.
 2. e) Çalışmalarında particilik yapmamaya ve partilerüstü olmaya özen gösterir.
 3. f) Üyeler arasında dayanışmayı arttırmak amacıyla periyodik sohbet toplantıları düzenler.

g)Diğer üyelerin aidatlarını  ödemelerini  izler ve  tercihan mobil aidat ile ödenmesini sağlar.

 1. h) Yazılı veya görsel yerel basına yapacağı açıklamalarda SDD Tüzüğü esaslarına uyar, aksi halde doğacak hukuki ve cezai yaptırımlardan şahsen sorumlu olur.

i)Temsilci, bölgesindeki SDD üyelerinin bilgilerindeki değişiklikleri ve bu üyelerin SDD Tüzüğü ile bağdaşmayan söz ve davranışlarını Genel  Merkeze   bildirir.

 1. j) Genel Merkezce yapılan yayınların bölgelerinde tanıtım, dağıtım ve satışını yapar.

k)Genel Merkezin bilgi ve onayı ile gelir getirici faaliyetlerde bulunabilir. Bu  gelirlerin ve bu gelirlerle yapılan giderler için muhasebe kayıtlarını tutar ve SDD genel muhasebesi ile birleştirilmek üzere  bu kayıtların bir suretini ve ilgili belgelerin asıllarını  Genel Merkez muhasebesine gönderir.

 1. l) Sonraki yıl içinde yapmayı düşündüğü faaliyetler hakkında her yıl Aralık ayında “Çalışma Programı”, yıl içinde yapılan faaliyetler hakkında da sonraki yılın Ocak ayında “Faaliyet Raporu” nu Genel Merkeze gönderir. Faaliyet  Raporunda üyelerin etkinliklere katılımı ve aidat ödenmesine ilişkin bilgiler de yeralır.
 2. m) Faaliyetleri ile ilgili belgeleri uygun şekilde saklar.

4-TEMSİLCİLERİN ÇALIŞMASI

a)Temsilcilik  ve Temsil Kurulu

i)Bu Yönergenin 1. maddesinde yazılı yerlerde SDD üye sayısının  10’u geçmesi halinde çalışmalar “Temsilcilik” olarak yürütülür  ve 1’i  temsilci tarafından belirlenen, diğeri de o yerdeki SDD üyeleri tarafından seçilecek  olan 2 temsilci yardımcısı görevlendirilebilir.

Temsilci ve temsilci yardımcıları “Temsil Kurulu” olarak 2 ayı geçmemek üzere toplanır ve  yapılan ve yapılacak çalışmaları değerlendirir. Alınan kararlar bir karar defterine kaydedilir.

 1. ii) Üye sayısının 20’den fazla olması halinde faaliyetlere temsilcilik olarak devam edilebileceği gibi “temsilcilik faaliyetlerinin başarılı bir şekilde yürütülmüş olması ve üyelerin 2/3 oy çokluğunun talebi üzerine” Şubeye dönüşmesine Genel Merkezce  karar

b)Koordinatör Temsilci ve  Temsilciler Kurulu:

Aynı  bölgedeki  temsilcilerden biri  Genel Merkez  Yönetim Kurulu kararı ile “Koordinatör Temsilci ” olarak belirlenir.  Koordinatör Temsilcinin görev süresi genel olarak 2 yıl olup Genel Merkez daha kısa bir süre belirleyebilir.. Tekrar görevlendirilmesi mümkün olduğu gibi Dernek Yönetim Kurulunca gerekli görülmesi halinde  bu süre sonlanmadan da göreve son verilebilir.

Aynı  bölgedeki Temsilciler “Temsilciler  Kurulu” olarak  Ocak, Haziran Mayıs, Eylül ve Aralık aylarında, Koordinatör Temsilcinin uygun göreceği  ve Genel Merkeze de bildirilen bir tarihte toplanır ve  yapılan ve yapılacak çalışmaları değerlendirir. Genel Merkez bu toplantılara gözlemci gönderebilir.  Alınan kararlar bir karar defterine kaydedilir.

Koordinatör Temsilci,  Temsilciler Kurulu toplantılarında yapılan değerlendirmeleri  bir rapor halinde  toplantının yapıldığı ayı izleyen ay  içinde  Genel Merkeze gönderir.

 1. c) Temsilci ve Koordinatör Temsilciler yıllık dönemler itibariyle yaptıkları çalışmaları bir rapor halinde sonraki yılın ocak ayı içinde SDD Genel Merkezine gönderir. Bu raporda üyelerin etkinliklere katılımı ve aidat ödenmesine ilişkin bilgiler de yeralır.

5-SDD GENEL MERKEZİ İLE İLİŞKİLER

a)Temsilciler, Genel Merkez Yönetim Kurulu karar, talimat ve talepleri ile bu yönetmelikte belirtilen görevlerin yerine  getirilmesinden   sorumludur.

 1. b) SDD Genel Merkezi temsilcilere yayın, doküman, flama desteği sağlar. Her yeni yayından en az 3 adet gönderiri.

c)Temsilciliklerin yapacağı etkinlikler için  konuşmacı  sağlanmasına yardımcı olur.

 1. d) Bu yönergenin 3/j maddesinde belirtilen işlerle ilgili olarak SDD Yönetim Kurulu’nun uygun göreceği bir oran veya tutar SDD amaçları doğrultusunda yapılacak giderlerde kullanılmak üzere Temsilciliğe bırakılabilir.

e)Genel Merkez uygun göreceği zamanlarda Temsilcilik faaliyetlerini denetlemek üzere görevli gönderebilir.

6- TEMSİLCİLİĞİN SONA ERMESİ

Temsilcilik, aşağıdaki şartların ortaya çıkması halinde Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı ile Temsilcinin  görevine son verilebilir. Bu durumda yeni bir Temsilci atanabilir veya Temsilcilik kapatılabilir:

 1. a) Dernekler Kanunu’na ve diğer kanunlara aykırı hal ve hareket içinde olmak,

b)Derneğin adının veya yetkilerin Dernek tüzüğünde yazılı amaçlar dışında veya kendi çıkarları için kullanmak,

c)Genel Merkez tarafından verilen görevleri yerine getirmemek,

d)Genel Merkez tarafından yapılan çalışmalara çağrıldığı halde 2 kez üst üste mazeretsiz olarak katılmamak,

e)Gerekli izinleri almadan bağış toplamak ve yardım kampanyaları düzenlemek.

8- YÜRÜRLÜK

Bu Yönetmeliği Genel Merkez Yönetim Kurulu yürütür.

 

26.02.2016/04.01.2017/08.04.17/11.04.17