Written by sdd

SDD Genç Yönetmeliği

 

 

SOSYAL DEMOKRASİ DERNEĞİ

SDD GENÇ YÖNETMELİĞİ

 Amacı

 Madde 1-  Bu Yönergenin amacı, Sosyal Demokrasi Derneği’ne üye gençlerin ve gönüllü gençlerin katılımıyla oluşturulan “SDD Genç ” in çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Oluşum

          Madde 2–  SDD Genç, Sosyal Demokrasi Derneğine üye gençlerden ve gönüllü gençlerden oluşur.

 Görevleri

Madde 3- (1) Gençler arasında etkin iletişim ve dayanışmayı sağlamak,

(2) SDD Genç ulusal ve uluslar arası ilişkilerini ve tanınırlığını geliştirmek yönünde çalışmalar yapmak,

d- Eğitim planları oluşturur ve uygun çalışmalar yapmak,

e- Proje Araştırma – Geliştirme çalışmaları yapmak ve proje fikirlerinin uygulanabilirliğini denetlemek, var olan projeleri iyileştirme yönünde çalışmalar yapmak,

f- SDD Genç için strateji oluşturma, uygulama ve takip etme yönünde çalışmalar yapmak,

g- SDD Genç internet sitesi ve sosyal medya hesaplarının etkin şekilde kullanılmasını sağlamak,

(3) SDD’nin amaç ve faaliyetleri kapsamında  çalışmalar yapmak.

SDD Genç Başkanı

Madde 4- SDD Genç,  iki yıl süre ile görev yapmak üzere, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile bir Başkan  ve bir başkan vekili seçer.

Komisyonlar

Madde 5- SDD genç,  geçici ve sürekli çalışma ve ihtisas komisyonları oluşturabilir.

 Çalışma Esasları

Madde 6- (1) SDD Genç, her ayın üçüncü haftasının son iş günü toplanır. Bunun dışında Sosyal Demokrasi Derneği Yönetim Kurulunun istemi üzerine her zaman toplanabilir.

(2) SDD Genç, üyelerinim en az beşinin katılımıyla toplanır.

(2) Toplantının tarihi, yeri ve Gündemi Başkanı tarafından belirlenir.

(3) Toplantı tarihi ve yeri Başkan tarafından toplantı gününden 7 gün önce üyelere duyurulur.

SDD Yönetim Kurulu, SDD Genç Başkanından herhangi bir konunun gündeme alınması, görüşülmesi ve çalışma yapılmasını isteyebilir.

(4) SDD Genç, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile kararlar alır ve SDD Yönetim Kuruluna sunarak takip edilmesini önerebilir.

(5) SDD Genç yaptığı çalışmaları Rapor halinde, Dernek Yönetim Kuruluna sunar.

(6) SDD Gencin sekreterya işleri kendi içinden görevlendirileceği biri  tarafından yürütülür.

 Yürürlük

Madde 7- Bu Yönerge,  SDD Yönetim Kurulunun onayı ile yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 8- Bu Yönerge hükümlerini SDD Genç üyeleri ile yürütür.