SOSYAL DEMOKRASİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

BÖLÜM 1
KURULUŞ, AD VE MERKEZ

Madde 1. (12.05.2002) Sosyal Demokrasi Derneği adı altında bir dernek kurulmuştur. Derneğin merkezi Ankara, kısaltılmış adı “SDD” dir.

DERNEĞİN AMACI

Madde 2. (12.05.2002) Derneğin amacı, aşağıda belirtilen ilkeler doğrultusunda sosyal demokrasinin ülkemiz koşullarında değerlendirilip geniş toplum kesimlerinde yaygınlaştırılmasına ve katılımcı demokrasinin her alanda gelişimine katkı sağlamak için çalışmaktır.

 1. Atatürk devrim ve ilkeleri doğrultusunda Türkiye’nin çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarılmasına yönelik çabalara   katkıda bulunmak;
 2. Laik demokratik Cumhuriyetin insan haklarına saygılı, eksiksiz bir demokrasi ve sosyal hukuk devleti anlayışına sahip   çıkmak, bireyin ve toplumun aydınlanması ve güçlendirilmesi için çalışmak;
 3. Uluslararası ilişkilerde ulusal yararları ve ulusal egemenliği gözetmek;
 4. Yobazlığa, ırkçılığa, toplumsal kirliliğe, şiddete karşı çıkmak, çevreyi koruma bilincine sahip olmak.

AMACA ULAŞMAK İÇİN YAPILACAK ÇALIŞMALAR

Madde 3. (12.05.2002) Dernek, kuruluş amacını gerçekleştirmek için:

 1. Sosyal demokrat düşünce sisteminin Dünyadaki ve Türkiye’deki durumunu inceler, araştırmalar yapar, önerilerde bulunur ve çözümler üretir.
 2. Türkiye’nin kendi toplumsal, ekonomik ve kültürel koşullarına göre toplumsal dokunun oluşumu ve yaşam biçimi gözetilerek  belirlenen sosyal demokrat ilkeler hakkında, geniş halk kitlelerini bilinçlendirmek ve bilgilendirmek için; kurslar, eğitim seminerleri   ve basın-yayın kampanyaları ile konferans, kongre, kologyum, açık oturum, sempozyum, panel gibi etkinlikler düzenler.
 3. Yurtta ve Dünyada sosyal demokrasi üzerine yayımlanmış kitap, dergi makale vb. yayınları toplar, kitaplık ve belgelikler oluşturur.
 4. Türkiye toplumsal gerçeklerinin gözetildiği bir sosyal demokrasi için il, ilçe, belde, köy, mahalle ve toplumun değişik kesimlerinde anketler, araştırmalar yapar; yapılacak bu tür çalışmalara katkıda bulunur, anket ve araştırma sonuçlarını yayımlar.
 5. (21.05.2005) Uluslararası faaliyette veya işbirliğinde bulunabilir, yurt dışında temsilcilik veya şube açabilir, yurt dışında dernek veya üst kuruluş kurabilir veya yurt dışında kurulmuş dernek veya kuruluşlara katılabilir.
 6. Türkiye’nin toplumsal, ekonomik, kültürel ve siyasal sorunlarını, sosyal demokrat değerlere göre irdeleyip, somut çözümler önerir; tespitlerini ve önerilerini kamuoyuna duyurur.
 7. Toplumu yönlendiren, yöneten ve yönetmeye aday olan diğer kuruluşlarla ve demokratik kitle ve sivil toplum örgütleriyle diyalog içinde olur, yapılacak ortak çalışmalarla sosyal demokrasinin toplumsal tabanının genişlemesini sağlar.
 8. Çevre ve çevre dengesi konusunda toplumsal duyarlılığa dikkat çeker.
 9. (11.05.2013) Yayın yapar, gazete, dergi çıkarır. Video, kaset, belgesel, film ve CD Rom gibi arşiv malzemeleri hazırlar.
 10. Okuyan, çalışan, hem okuyup hem çalışan, barınma ve beslenme sorunu olan çocuklar, işsiz gençler ile engelliler ve güçsüzlerin, eğitsel, bedensel, kültürel ihtiyaçları ve rehabilitasyonları için faaliyet gösteren derneklere, kurumlara ve kampanyalara -olanakları ölçüsünde- katkıda bulunur.
 11. Dernek üyeleri arasında dayanışmayı sağlamak üzere sergi, gösteri, konser, şenlik, gezi, yemek, balo, kokteyl gibi sosyal etkinlikler ve sportif etkinliklerde bulunur; tiyatro, folklorik öğreti, el becerileri, dil öğretimi vb. kurslar açar ve her dalda ulusal ve uluslararası yarışmalar düzenler, jüriler oluşturur, ödüller verir, yarışmalara katılır; kültür sanat ve spor tesisleri, konukevleri,   lokaller açar.
 12. Vakıf kurabilir veya kurulmuş bir vakfa katılabilir.
 13. . Dernek üyeleri ve diğer tüketicilerin haklarını korumak için, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine göre çalışmalar yapar.
 14. (21.05.2005) Üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurabilir.

BÖLÜM II ÜYELİK

Madde 4.  (12.05.2002 – 21.05.2005) Derneğin amaçlarını ve ilkelerini benimsemiş, yasal koşullara uygun  tüzel kişiler ve fiil ehliyetine sahip olan herkes SDD’ ye üye olabilir.

Üye adayı, üyelik başvuru formunu doldurur ve üyeliği kesinleşmiş en az iki üye tarafından önerilir. Üyelik başvuruları, Şube Yönetim Kurulları üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınan karar ve oluşan görüşle birlikte, karara bağlanmak üzere, Genel Merkez Yönetim Kuruluna gönderilir. Üyelik başvuruları, Genel Sekreterlik tarafından incelenir. Bir eksiklik yoksa Genel Merkez Yönetim Kurulu gündemine alınır. Üyelik başvurusu, en geç 30 gün içinde kabul veya ret biçiminde Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karara bağlanır ve başvuru sahibine yazı ile bildirilir. Bu sonuç kesin olup, Yönetim Kurulu tarafından gerekçe gösterme zorunluluğu yoktur. Kabul edilen üye, “Üye Kayıt Defteri” ne işlenir ve kendisine “Üye Kimlik Belgesi” verilir.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanlar, üyelik başvurusu için aranan yasal koşullardan başka Türkiye’de oturma hakkına sahiplerse Derneğe üye olabilirler. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanların üyeliğinin kabulü için Genel Merkez Yönetim Kurulu üye tam sayısının oybirliği ile karar alması ve diğer prosedürün tamamlanması gereklidir.
(11.05.2013) Üyelikten çıkarılan üyenin yeniden üyeliğe kabulü Genel Merkez Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Merkez Genel Kurulunun üçte iki (2/3) çoğunlukla vereceği karara bağlıdır.
Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. Üye, oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Vekâletle oy kullanılmaz.
(21.05.2005) (11.05.2013) Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin Yönetim Kurulu Başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır ve temsil eder. Bu kişinin tüzel kişideki başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kisi adina oy kullanacak ve – veya organda görev yapacak temsilci tüzel kişi tarafından yeniden belirlenir.
ÜYELİK ÖDENTİSİ

Madde 5. ( 11.05.2013 ) Dernek üyelerinin ödeyecekleri giriş aidat ödentisi miktarı 5.00TL.(BEŞ TL); yıllık ödenti miktarı ise 60.00 TL(Altmış TL)’dir.

ONUR ÜYELİĞİ VE ONUR ÜYELİĞİ BELGESİ

Madde 6.  Dernek üyesi olmayanlardan, Derneğe maddi ve manevi katkı sağlayan gerçek ve tüzel kişilere, Genel Başkan ya da Genel Merkez Yönetim Kurulundan en az iki üyenin önerisi üzerine, Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile  “Onursal Üyelik” sanı ve  “Onursal Üyelik Belgesi” verilir.

Onursal üyeler ya da tüzel kişilerin temsilcileri, Genel Kurula katılabilirler, görüş ve düşüncelerini açıklarlar. Ancak, aday olamaz ve oy kullanamazlar.

Onursal üyelerin üyelik ödenti yükümlülükleri yoktur.

ÜYELİKTEN ÇIKMA

Madde 7. (11.05.2013) Her üye, ayrılma isteğini bağlı olduğu Yönetim Kuruluna yazılı bildirerek üyelikten ayrılabilir. Üyelikten ayrılma istemi, yazılı başvurunun Genel Merkez Yönetim Kuruluna ulaşması ile geçerlik kazanır.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Madde 8. (11.05.2013) Aynı dönem içinde 3 yazılı uyarıya karşın dernek ödentisini yerine getirmeyen üyeler, Genel Merkez Genel Kurulunun kararıyla üyelikten çıkarılırlar.

Madde 9. (12.05.2002)( 11.05.2013)  Yasaların öngördüğü nedenlerle üyelikten çıkarılması gerekenler ile Dernek Tüzüğüne ve kuruluş amacına aykırı davranışlarda bulunan üyeler, verilen görevleri yerine getirmemekte direnen üyeler ve üyeler arasındaki birlik, huzur ve dayanışmayı bozan üyeler ile derneğin gelişmesini, etkinleşmesini engelleyici zararlı faaliyette bulunan üyeler için üyelikten çıkarma işlemi yapmaya Genel Merkez Yönetim Kurulu yetkilidir. İlgilinin, 12/j maddesi uyarınca itiraz hakkı saklıdır.

Yukarıda yazılı durumlarda ve Şube Yönetim Kurulu kararı ile Şube Sekreteri tarafından, alınan ilgili üyenin yazılı savunmasını ve diğer tüm bilgi ve belgeleri içeren dosya,  Genel Merkez Yönetim Kuruluna sunulur.

Genel Merkez Yönetim Kurulu, dosyayı inceleyip rapor vermek üzere Onur Kuruluna verir. Onur Kurulu, 30 gün içinde bu konuda bir rapor hazırlayıp Genel Merkez Yönetim Kurulu’na sunar. Genel Merkez Yönetim Kurulu, Onur Kurulunun raporunu da dikkate alarak üye tam sayısının üçte iki (2/3) çoğunluğu ile eylemin ağırlığına göre, üyelikten kesin çıkarma ya da geçici çıkarma ya da uyarı ve kınama cezalarından birine karar verir.

Hakkında üyelikten çıkarılma kararı verilen üyeye, karar tebliğ edilir. Üye çıkarılma kararına karşı, tebliğden itibaren 15 gün içinde itiraz etmezse karar kesinleşir. İtiraz halinde konu, ilk Genel Merkez Genel Kurul Olağan Toplantısının gündemine alınır. Genel Kurul kararına kadar üyelikten kaynaklanan hak ve yükümlülükler askıda kalır. Genel Merkez Genel Kurulunun verdiği karar kesindir. Bu karar, üyelikten çıkarılana, 30 gün içinde tebliğ olunur.

Bölüm III

Derneğin Organları

Madde 10. (12.05.2002) Derneğin organları aşağıda  gösterilmiştir:

A.   Genel Merkez Organları

 1.  Genel Kurul
 2.  Genel Merkez Yönetim Kurulu
 3.  Denetleme Kurulu
 4.  Onur Kurulu

B.  Şube Organları

 1. Genel Kurul
 2. Yönetim Kurulu
 3. Denetleme Kurulu

GENEL MERKEZ ORGANLARI

GENEL KURUL

Madde 11. ( 11.05.2013)  Genel Merkez Genel Kurulu, derneğin en yetkili organıdır.Genel Kurul, aşağıda öngörülenlerin katılımı ile yapılır:
a)Genel Merkez Üyeleri

b)Genel Merkez üyesi tüzel kişiliklerin Yönetim Kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği temsilci,

c) Her bir Şubeden, en son yapılan Genel Kurullarında seçilen ; ; <100 üyeden 500 üyeye kadar, her yüz üye için bir temsilci>; <500 üyeden sonra, her 150 üye için bir temsilci>.Dernek Genel Kuruluna katılan temsilciler, birden fazla sıfata sahip olsalar da ancak bir oy kullanabilirler.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 12. (12.05.2002) Aşağıdaki hususlar, Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır:

 1. (11.05.2013) Dernek organlarını seçmek;
 2. Dernek  Tüzüğünü değiştirmek;
 3. Genel Merkez Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporlarını  incelemek, bu kurulları aklamak, raporlarını değiştirerek  kabul etmek ya da  kurullar hakkında dava açmaya yetki vermek;
 4. Genel Merkez Yönetim Kurulunca hazırlanan kesin hesap ve  bütçeyi görüşüp aynen veya değiştirerek kabul etmek;
 5. Derneğe gerekli taşınır ve taşınmaz malların satın alınması ya da varolan taşınmazların satılması, kiralanması,ipotek edilmesi veya ipoteğin çözülmesi ile malların devredilmesi, bağışlanması ya da bağışlarının kabulü  konularında Genel Merkez Yönetim Kuruluna yetki vermek;
 6. Derneğin yurtiçi ve yurtdışında şubeler ve temsilcilikler açması konularında  Genel  Merkez Yönetim Kuruluna yetki vermek;
 7. Derneğin vakıf kurması ya  da kurulu bulunan bir vakfa  katılması konusunda karar alıp,Genel  Merkez Yönetim Kuruluna yetki vermek;
 8. Derneğin, gerekli  yasal koşullar yerine getirilmek suretiyle uluslararası örgütlerle  ortak çalışma yapabilmesi; yurtdışında bulunan dernek ya da  kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması konularında, Genel  Kurula katılan üyelerin üçte iki (2/3) çoğunluğu ile karar almak ve  bu konularda  Genel  Merkez Yönetim Kuruluna yetki vermek;
 9. Yıllık  aidat  ve giriş ödentisi miktarlarını belirlemek;
 10. Dernekten çıkarılan üyelerin itirazlarını incelemek ve karara bağlamak;
 11. Derneğin feshine karar vermek;
 12. Gerek gördüğü konularda, Genel merkezi ve tüm şubeleri bağlayacak kararlar almak;
 13. Genel merkez ve şube organlarını,  Dernek Tüzüğünün 2.ve 3. maddeleri ve mali konularda ortaya çıkan yolsuzluklara dayanarak görevden almak.
 14. (21.05.2005) Yönetim ve Denetim Kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret veya huzur haklarıyla; görevlendirileceklere ödenecek her türlü ödenek, yolluk ve tazminatları tespit etmek.
 15. (11.05.2013) Derneğin tüzük ve amaçlarına aykırı davranan üyelerin Uyarı ve Kınama cezalarını ya da üyelikten çıkarılma işlemini karara bağlar.

GENEL KURUL TOPLANTILARI

Madde 13. (12.05.2002) Genel Kurul, iki (2) yılda bir Mayıs ayında ve Ankara’da  olağan olarak toplanır. Toplantıya çağrı, Dernekler Kanunu’nda gösterilen yönteme uygun olarak, Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

Genel Kurul, üye toplamının yarısının bir fazlasının katılımıyla yapılır. Birinci toplantıda  yeterli çoğunluk bulunmadığı takdirde, ikinci toplantı, katılan üyelerle  yapılır. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı da, Genel Merkez Yönetim ve Denetleme Kurulunun üye sayısının iki katından az ise, Genel Kurul toplantısı yapılamaz. Yeni bir Genel Kurul toplantısı  çağrısı yapılır.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Madde 14. (12.05.2002) (11.05.2013) Genel Kurul. Genel Merkez Yönetim Kurulunun ve Denetleme kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin 1/5’inin yazılı isteği üzerine 30 gün içinde olağan üstü toplanır. Genel Kurul toplantıya Genel Merkez Yönetim Kurulunca çağırılır. Denetleme Kurulu ya da üyelerin beşte birinin yazılı isteği üzerine Genel Merkez Yönetim Kurulu, Genel Kurulu 30 gün içinde toplantıya çağırmazsa, üyelerden birinin başvurusu üzerine Ankara’da yetkili mahkemenin kararına dayanarak üyeler arasından 3 kişilik bir kurul, Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirilir.

GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Madde 15. (12.05.2002 – 21.05.2005) Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

İkinci toplantı için gerekli üye sayısı, Genel Merkez Yönetim ve Denetleme Kurulu asıl üye sayısının iki katından az olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının,  geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ

Madde 16.  (12.05.2002) Dernek Genel Kurul toplantıları, duyuruda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır:

 1. Üyeler, Genel Merkez Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza atarak  Genel Kurul toplantısına girerler.
 2. Tüzüğün l3. maddesinde belirtilen tam sayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir.
 3. Genel Kurul, Genel Başkan  tarafından açılır.
 4. Açılıştan sonra, toplantıyı  yönetmek üzere bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı  ve iki Yazman dan oluşan “Genel Kurul Başkanlık Divanı” seçilir.
 5. (11.05.2013) Toplantının yönetimi, Genel Kurul Divan Başkanına ve yokluğunda yardımcısına aittir. Yazmanlar, toplantı tutanağını düzenlerler ve tutanak tüm divan üyelerince imzalanır.
 6. (11.05.2013) Toplantı sonunda, bütün tutanak  ve belgeler,  Yönetim Kuruluna verilir.

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR

Madde 17. (12.05.2002) Genel Kurul toplantısında yalnız gündemdeki maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin  en az 1/10’unun  görüşülmesini istediği  konuların  da gündeme alınması  zorunludur.

GENEL KURULDA OY KULLANMA VE KARAR ALMA USULLERİ

Madde 18. (12.05.2002)

 1. Oylar gizli olarak kullanılır.
 2. Kurullara aday olmak isteyenler, Genel Kurul Divan Başkanlığına  yazılı başvuruda bulunur. Adaylık başvurusu tek tek yapılabileceği gibi  toplu olarak da yapılabilir.
 3. Seçimler; gizli oy, açık ve aralıksız sayım ilkesine göre yapılır.Oylamada, basılı çoğaltılmış ya da elle yazılmış oy pusulaları (listeler) kullanılır. Hangi organa asıl ve yedek olarak aday oldukları ayrı ayrı belirtilmek koşuluyla, tüm organların adayları tek bir listede yer alabilir.Listelerde bulunan adlar çizilebilir, başka aday adları yazılabilir.Seçimi yapılan organın asıl ve yedek üye sayısına göre, oylama sonucu en çok  oy alan adaydan başlayarak kendi aralarında ayrı-ayrı sıralanır. Eşit oy alanların sıralanması ad çekilerek belirlenir.Kullanılan oyun geçerli sayılabilmesi için, seçimi yapılan organın en az yarısından fazlası, en çok seçilecek üye tam sayısı kadar oy kullanılması gerekir.
 4. Kararlar, Tüzüğün belirli maddelerinde belirtildiği gibi özel çoğunluk ve gizlilik aranmayan konularda işaret yoluyla ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile oylanır. Toplantı tutanağı, Genel Kurul Başkanlık Divanı tarafından imzalanır.

GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

Madde 19. (12.05.2002) Genel Merkez Yönetim Kurulu, Derneğin karar ve yürütme organıdır. Görev süresi 2 yıldır.

Genel Kurul tarafından,Dernek üyeleri arasından  seçilen 15 asil ve 15 yedek üyeden oluşur. Asil üyelerde boşalma olduğu takdirde, aldıkları oy sıralamasına göre yedek üyeler göreve çağrılır, Genel Merkez Yönetim Kurulu 5 gün içinde yapacağı ilk toplantısında en yaşlı yönetim kurulu üyesinin başkanlığında toplanarak, salt çoğunlukla Genel Başkan ve iki Genel Başkan Yardımcısı, bir Genel Sekreter, bir Genel Sayman seçer.

GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 20. (12.05.2002) Genel Merkez Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri:

 1. Derneğin amaçları doğrultusunda ve Tüzükte öngörüldüğü biçimiyle Genel Kurul kararlarını yürütür.
 2. Derneği temsil eder, toplumun sorunları ile ilgili somut çözüm önerilerinde bulunur, bildiri yayımlar.
 3. Dernek gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapar ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayıp Genel Kurula sunar.
 4. Dernek gereksinimi için personel alır, sözleşme yapar, gerektiğinde işine son verir.
 5. Danışma ve Bilim Kurulu oluşturur, bu kurullar için Çalışma Yönetmeliği hazırlar.
 6. Dernek amaçları doğrultusunda üyelerin çalışmalara daha etkin katılımı için hazırlayacağı yönetmeliğe göre  “Çalışma Komisyonları” oluşturur. Bu komisyonlar için bir çalışma yönetmeliği hazırlar.
 7. (21.05.2005) Genel Kurulun verdiği yetkiye dayanarak, yurt içinde veya yurt dışında şube ve temsilcilikler açılmasına veya açılmış bulunan şube ve temsilciliklerin kapatılmasına karar verir, şube kuruluşu için yedi kişiden oluşan Girişimci Şube Yönetim Kurulu atayarak “Yetki Belgesi” düzenler.
 8. Derneğin  gelir ve harcamaları ile ilgili kuralları belirler.
 9. Üyelik başvurularını kabul eder, üye sıra numarası ve üye kimlik belgesi verir.
 10. Türk vatandaşı olmayanların Derneğe kabulü halinde bunları l0 gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirir.
 11. (11.05.2013) Şube Yönetim Kurullarını görevden alır, görevden alınan Şube Yönetim Kurulunun yerine, dernek üyelerinden oluşan geçici bir Yönetim Kurulu atar. Yeni atanan Şube Yönetim Kurulu 30 gün içinde Şube Genel Kurulunu toplantıya çağırır.
 12. (11.05.2013) Pankart, afiş, takvim, rozet vb. tanıtım materyallerinin basım ve dağıtımını düzenler.
 13. (11.05.2013) Derneğin mal varlığını, para ve hesap işlerini yürütür, Genel Kurulun verdiği yetki kararı ile taşınmaz mal alır,satar, kiralar, ipotek eder. Bu konularda Genel Başkan, Genel Başkan Yardımcıları, Genel Sekreter ve  Genel Sayman çift imza ile yetkilendirilir. Bu yetkinin ne şekilde kullanılacağı Yönetim Kurulunca belirlenir.
 14. (11.05.2013) Derneğe gelir sağlamak amacıyla alındı belgelerinin düzenlenmesine ve bağış toplanmasına ilişkin yetkilendirmelerde bulunur.
 15. (11.05.2013) Dernek Tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapar.

GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Madde 21. (12.05.2002) Genel Merkez Yönetim Kurulu, üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının bulunmasıyla en az ayda bir, Dernek merkezinde, önceden kararlaştırılacak gün ve saatte  toplanır. Ayrıca, Genel Başkanın gündemli olarak yaptığı çağrı üzerine olağanüstü toplantı yapar

Derneği Genel Başkan temsil eder. Yönetim Kurulu toplantılarını Genel Başkan yürütür.Genel Başkanın bulunamadığı toplantılarda onu, görevlendireceği Genel Başkan Yardımcılarından birisi temsil eder.

Kararlar, özel sayı gerektirmeyen durumlarda toplantıya katılanların  salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması durumunda Genel Başkanın oyu iki (2) oy sayılır. Kararlar, toplantı sonunda toplantıya katılan Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından imzalanır.

Görüşme gündemini, Genel Sekreter hazırlar. Üyelerden herhangi birinin istediği hususlar da, görüşmelere geçilmeden önerilmesi ve Kurulca kabul edilmesi durumunda, gündeme alınır.

GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYE TAMAMLAMASI

Madde 22. (12.05.2002) Genel  Merkez Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle aldıkları oy sırasına göre yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının  yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul, mevcut Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri veya Genel Merkez Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde, Dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin Sulh Hukuk Hakimi, duruşma yaparak  Dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir

Özürsüz olarak üst üste 3 kez ve yılda 6 kez, Genel Merkez Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üye çekilmiş sayılır. Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından, takip eden ilk toplantıda, çekilmiş sayılan üye yerine yedek üye çağrılır.

GENEL BAŞKAN

Madde 23. (12.05.2002) (11.05.2013)  Genel Başkan, Genel  Merkez Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.

Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanı en fazla en fazla 3( Üç) dönem üst üste Genel Başkan seçilebilir. Genel Başkan her türlü kurumlara ve şahıslara karşı Derneği temsil eder. Tüzük ve Genel Merkez Yönetim Kurulunun  verdiği yetkileri kullanır ve Dernek çalışmalarının düzenli yürütülmesini sağlar.

Genel Başkan hakkında, Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyelerinin en az üçünün yazılı güvensizlik önerisiyle, öneriyi takip eden ilk Genel  Merkez Yönetim Kurulu Toplantısında görüşme açılır. Üye salt çoğunluğunun güvensizlik oyu vermesi halinde  Genel Başkan çekilmiş sayılır.

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI

Madde 24. (12.05.2002) Derneğin Genel Başkan Yardımcıları; Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından seçilirler. Genel Başkan Yardımcıları, Genel Başkanın olmadığı veya gerekli gördüğü durumlarda derneği temsil eder ve  Genel Merkez ile Dernek şubeleri  arasında uyumlu çalışma sağlarlar. Ayrıca Genel Başkan ve Yönetim Kurulunca verilen diğer temsil ve uygulama görevlerini de yerine getirirler. Genel Başkanın yokluğunda Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık ederler.

GENEL SEKRETER

Madde 25. (12.05.2002) Genel Merkez Yönetim Kurulunun, üyeleri arasından seçtiği Genel Sekreterin görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Genel Başkan ve Genel Başkan Yardımcılarının bulunmadığı hallerde Genel Merkez Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık eder,
 2. Genel Merkez Yönetim Kurulu toplantı gündemini Genel Başkanın ve diğer üyelerin görüş ve isteklerini dikkate alarak  hazırlar; Tüzük, Genel Kurul, Genel Merkez Yönetim Kurulu kararlarına göre Derneğin her türlü yazışmalarını düzenli şekilde yürütür,
 3. Genel Sekreter, Genel Merkez Yönetim Kurulunun kendisine verdiği diğer işleri yapar.

GENEL SAYMAN

Madde 26.  (12.05.2002) Genel Merkez Yönetim Kurulunun üyeleri arasından seçtiği Genel Saymanın görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Derneğin  gelirlerinin ve üye aidatlarının  tam ve düzenli toplanmasını sağlar;, vadesi gelmiş alacakların tahsili için Yönetim Kurulunun verdiği yetkiye göre   gerekli işlemleri yapar, zorunlu defterlerin düzenli şekilde  günü gününe tutulmasını sağlar;
 2. Dernek adına yapılacak tüm giderlerin,  Tüzük, Genel Kurul ve Genel Merkez Yönetim Kurulu kararlarına uygunluğu bakımından denetimini yapar;
 3. Zorunlu durumlarda gerekli işlemlerin bir hafta içinde tamamlanması koşuluyla Genel  Merkez Yönetim Kurulunca saptanacak miktarlarda harcama yapar;
 4. Genel Kurula sunulacak bütçeyi hazırlar ve yönetime sunar;
 5. Derneğin mallarından, parasından birinci derecede sorumlu olup, demirbaş defteri tutulmasını sağlar;
 6. Genel Merkez Yönetim Kurulunun vereceği diğer görevleri yapar.

GENEL MERKEZ DENETLEME KURULU

Madde 27. (12.05.2002) (11.05.2013) Genel Kurul tarafından kendi üyeleri  arasından seçilen 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur. İlk toplantıda en yaşlı Denetleme Kurulu  üyesinin başkanlığında toplanarak  bir Başkan ve bir  Yazman seçer.

Kurul, denetleme görevini altı ayı geçmeyen aralıklarla yaparak sonuçlarını bir rapor ile Genel Merkez Yönetim Kuruluna ve toplandığında da Genel Kurula verir. Genel Merkez Yönetim Kurulunun isteği üzerine de denetleme yapabilir.

Derneğin bütün çalışmalarının Yasa, Tüzük, Genel Kurul, Genel Merkez Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini denetler ve saptadığı eksik ve aksaklıkların düzeltilmesi için  uyarılarda bulunur.

Derneğin geleceği ile ilgili gerekli görürse, gündemli olarak  Genel Kurulu toplantıya çağırması için  Genel Merkez Yönetim Kurulu’na yazılı başvuruda bulunur.

ONUR KURULU

Madde 28. (12.05.2002) Onur Kurulu, 5 asıl ve 5 yedek üye olarak Genel Merkez Genel Kurulu tarafından seçilir. Onur Kurulu ilk toplantısında kendi içinden bir Başkan ve bir Yazman seçer. Onur Kurulu, her 6 ayda bir ve gerektiğinde toplanır. Derneğin disiplini ile ilgili  konuları görüşür. Genel Merkez Yönetim Kurulunun disiplin işlemleri ile ilgili olarak gönderdiği dosyaları inceleyip 30 gün içinde görüşlerini bir raporla bildirir.

ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ

Madde 29. (12.05.2002 – 21.05.2005) Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Genel Merkez Yönetim ve Denetleme Kurulları ile Derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyelerin ad ve soyadları, anne ve baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgâhları, Dernek merkezinin bulunduğu mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

Dernek organlarında ve yerleşim yerlerinde meydana gelen değişiklikler de aynı usule tabidir.

DANIŞMA KURULU

Madde 30. (12.05.2002) Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından “Sosyal Demokrasi ve Türkiye” üzerine  toplumsal çalışmalar yapmış l0 uzman kişiden oluşan bir “Danışma Kurulu” oluşturulur.

Kurul, kendi içinden bir Başkan ve bir Yazman seçer. Sosyal Demokrasi ve ülke sorunlarına yönelik çalışmalar yapar. Genel  Merkez Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur.

Danışma Kurulu üyelerinin Dernek üyesi olma zorunluluğu yoktur. Dernek üyesi olmayan Danışma Kurulu üyeleri, Genel Kurula katılıp, görüş ve önerilerini bildirebilirler. Ancak, organlara aday  olamazlar, oy kullanamazlar.

Kurul, çalışmalarını Genel Merkez Yönetim Kurulunun hazırlayacağı Yönetmelik doğrultusunda yürütür.

BİLİM KURULU

Madde 31. (12.05.2002) Dernek Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenen l0 bilim insanından, Ülkemiz sorunlarına ilişkin araştırmalar yapmak ve Yönetime önerilerde bulunmak üzere  “Bilim Kurulu” oluşturulur.

Kendi içinden bir Başkan ve bir Yazman seçen Kurul, çalışmalarını, Genel Merkez Yönetim Kurulunun hazırlayacağı Yönetmelik doğrultusunda yürütür.

Bilim Kurulu üyelerinin Dernek üyesi olma zorunluluğu yoktur. Dernek üyesi olmayan Bilim Kurulu üyeleri, Genel Kurula katılıp, görüş ve önerilerini bildirebilirler. Ancak, organlara aday olamaz ve oy kullanamazlar.

GENEL MERKEZ ÇALIŞMA KOMİSYONLARI

Madde 32. (12.05.2002 – 21.05.2005) Dernek amaçları doğrultusunda çalışmaların zamanında ve yeteri bir şekilde yürütülmesi ve üyelerin çalışmalara etkin katılımı için Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından “Çalışma Komisyonları” oluşturulur.

Çalışma Komisyonlarının konuları ve üye sayısı, Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bunlar kendi aralarından bir Başkan ve bir Yazman seçerler.

Çalışma Komisyonlarına, Dernek üyesi olmayan uzman  kişiler de alınabilir.

Çalışma Komisyonları ayrıca kendilerine bağlı “Alt Çalışma Grupları” oluşturabilirler. Genel Merkez Yönetim Kurulu bu konuda bir Yönetmelik hazırlar.
Derneğin amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, benzeri doğrultuda faaliyet gösteren derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, Genel Merkez yetkili  organlarının kararıyla plâtformlar oluşturabilir.

Bölüm IV

Şubeler ve Organları

Madde 33. (12.05.2002) Dernek, şubeler kurabilir. Şubeler, Dernekler Yasası ve Tüzük kurallarına göre kurulurlar. Bulundukları yerde en az  6 ay ikamet etmiş kişiler arasından 7 kişilik girişimci kurullara, Genel Sekreterliğin ön incelemesinden sonra Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından yetki verilir

Şubenin organları; Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve  Denetleme Kuruludur.

ŞUBE GENEL KURULU

Madde 34. (12.05.2002) Şube Genel Kurulunun kuruluşu ve yetkileri şunlardır:

 1. (21.05.2005) Şube Genel Kurulu, bulunduğu yerleşim merkezinde kuruluş tarihinden itibaren ilk altı ay içinde tüm üyelerin katılımı ile birinci Olağan Genel Kurulunu yapar ve bundan sonra her iki yılda bir, Genel Merkez Genel Kurulundan en az iki ay önce Genel Kurulunu toplar, Şube Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantı hazırlıkları ve toplantıları, -Dernek Tüzüğünün 13-18. maddeleri esas alınarak- Şube yapısına aykırı olmayacak şekilde Genel Merkez Genel Kurulunda uygulanan yöntemlere göre yapılır,
 2. Şube Genel Kurulu, genel hükümlerde, Dernekler Yasası’nda ve Tüzükte, şubeler için belirtilen tüm yetkilere sahiptir. Şubenin gelir ve giderlerini, çalışmalarını inceler; sorumlu organları atar ya da mahkemeye sevklerine karar verir,
 3. (24 Mayıs 2003 – 21.05.2005) Şube Genel Kurulu, organlarını teşkil etmek üzere, adaylar arasından gizli oy açık sayım yöntemi ile yedi asıl, yedi yedek  Şube Yönetim Kurulu ve üç asıl, üç yedek Şube Denetleme Kurulu Üyesi seçer,
 4. (11.05.2013) Tüzüğün 11/c maddesi gereğince Genel Merkez Genel Kuruluna katılacak üyeleri seçer.

ŞUBE YÖNETİM KURULU

Madde 35. (12.05.2002) Şube Yönetim Kurulunun kuruluşu, görev ve yetkileri şunlardır:

Şube Yönetim Kurulu, Genel Kuruldan sonra 5 gün içinde, en yaşlı üyenin başkanlığında toplanır. İlk toplantısında görev bölümü yaparak Şube Başkanı, Şube Başkan Yardımcısı, Şube Sekreteri ve Şube Saymanını  seçer,
Genel Merkezin  belirlediği  biçim ve esaslara göre Çalışma Komisyonları kurar ve çalışmalarını izler,
Şube Yönetim Kurulu çalışmalarını ilgili Yasa ve Tüzük kurallarına göre yürütür. Şube kendi yapısına aykırı olmayacak şekilde -Tüzüğün 19 – 22. maddeleri esas alınarak- Genel Merkez Yönetim Kurulu yöntemleri ile çalışır.
(11.05.2013) Şube Yönetim Kurulu Tüzüğün 27. maddesi esas alınarak Şube Denetleme Kurulunca altı (6) ayı geçmeyen aralıklarla hazırlanan Denetim Raporlarını, 15 gün içinde Genel Merkez Yönetim Kuruluna gönderir.
ŞUBE DENETLEME KURULU

Madde 36. (12.05.2002) Şube Genel Kurulu tarafından seçilir. Kendi içinden 1 Başkan ve 1 Yazman  seçer. Şube çalışmalarını denetler. Şube Denetleme Kurulu, yapısına aykırı olmayacak şekilde  -Tüzüğün 27. Maddesi esas alınarak- Genel Merkez Denetleme Kurulu yöntemlerine göre çalışmalarını yürütür.

Bölüm V

Derneğin Gelirleri

Madde 37. (12.05.2002) Derneğin gelir kaynakları;

 1. Üyelik Ödentileri,
 2. Toplumsal, kültürel ve Tüzüğün 2. maddesiyle belirlenen, Dernek amaçları doğrultusunda yapılan etkinliklerden elde edilecek gelirler,
 3. Derneğin mal varlığından elde edilecek  gelirler,
 4. Yasalar çerçevesinde yapılacak bağışlar,
 5. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan oluşur.
 6. (21.05. 2005) Tüzükte gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım alabilir ve adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunabilir. Dernek, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere,  kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak proje yürütebilir. Bu projelerde kamu kurum ve kuruluşları, proje maliyetlerinin  en fazla yüzde ellisi oranında ayni veya nakdi katkı sağlayabilir.
 7. (21.05.2005) Mülki amirliğe önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve  bankalar aracılığıyla gönderilmesi kaydıyla, nakdi yardım alabilir.
 8. (11.05.2013) Dernek, Genel Kurul kararı ile yıllık bütçesinin 5 katına kadar borçlanabilir.

DEFTER VE KAYITLAR

Madde 38. (12.05.2002 – 21.05.2005) Dernekler Kanunu’nda ön görülen defter ve kayıtlar;

a.    Üye Kayıt Defteri
b.    Karar Defteri
c.    Gelen ve Giden Evrak Defteri
d.    Bütçe Kesin Hesap ve Bilanço Defteri
e.    Gelir ve Gider Defteri
f.     Demirbaş Defteri
g.    Alındı Belgesi Kayıt Defteridir.

Bu defterlerin dernekler biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur.

Danışma Kurulu ve Çalışma Komisyonları da, Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış Karar Defteri tutar ve dosyalar düzenler.

GELİR VE GİDERLERDE USUL

Madde 39. (12.05.2002 – 21.05.2005) Dernek gelirleri, alındı belgeleri ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu belgeleri saklama süresi, kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere, 5 yıldır.

Alındı belgesinde, ödeme ve bağışta bulunanın açık kimliği ve imzası bulunur.

Bağış ve aidat toplayacak kişi ve kişileri Dernek Genel Merkez Yönetim Kurulu, bir kararla belirler.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden Yetki Belgesi (EK-19) dernek tarafından 3 nüsha olarak düzenlenerek, dernek Yönetim Kurulu Başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir.

Alındı Belgesi Takip Defteri kullanılmaya başlanılmadan önce, sayfaların sıra numarasıyla teselsül ettiğine bakılarak, bu sayfalar teker teker il dernekler müdürlüğünün mührü ile mühürlenir ve son sayfasına kaç sayfadan ibaret olduğu ile onay tarihi belirtilerek, il dernekler müdürü tarafından imzalanır. Bu defter, ayrıca bilgisayar ortamında da tutulur.

Ayrıca gelir ve gider usullerinde, Dernekler Yönetmeliğinin ilgili diğer  hükümlerine uyulur.

DERNEK PARASININ SAKLANMASI

Madde 40.  (12.05.2002)  (11.05.2013) Dernek kasasında bulunacak nakit para miktarı, Dernek ihtiyaçlarına göre Yönetim Kurulunca belirlenir. Derneğin bu miktarı aşan parası, Genel Merkez Yönetim Kurulunca kararlaştırılır  ve Dernek adına açılacak bir banka hesabına yatırılır.

DERNEK PARASININ MERKEZ VE ŞUBELERCE KULLANIMI

Madde 41.  (12.05.2002) Şube Yönetim Kurulları, Şubenin aylık aidat tutarının 1/5’ini üç ayda bir Genel Merkez Hesabına gönderirler. Şubelerin geri kalan aidatları ve yerel proje gelirleri, şubelerde kullanılır, Genel Merkeze aktarılmaz. Ancak, ulusal ve uluslararası proje gelirleri, Genel Merkezdeki havuza girer ve oradan dağıtılır.Proje çerçevesinde para aktarılacağı zaman  şube saymanları, Genel Merkez Yönetim  Kurulu ile birlikte toplanır. Denetlemesi, 6 ayda bir Saymanlar Toplantısı ile yapılır.

Genel Merkez, Dernek olanaklarına göre, ihtiyacı olan şubelere maddi yardımda  bulunabilir.

DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ

Madde 42.  (12.05.2002) Derneğin iç denetimi, Dernekler Kanunu ve Dernek Tüzüğüne göre Genel Merkez Denetleme Kurulu veya Şube Denetleme Kurulu tarafından gerçekleştirilir. Denetleme Kurulu, denetleme görevini altı ayı geçmeyen aralıklarla yapar. Ancak Dernek Tüzüğünde ” Dernek tüzüğüne göre” hükmü  getirilmiş olmakla birlikte yeteri kadar açık olmayan konularda bu eksikliği tamamlamak, üyeler ile organ görevlilerine yapılacak işlerde yol göstermek ve yardımcı olmak amacıyla veya gerek görülen hallerde şubeleri denetlemek üzere tek veya ayrı ayrı birim metinler hazırlanıp Genel Kurulun onayından geçirilmek suretiyle yürürlüğe konulacak yönetmelik hükümlerince  denetleme yapılabilir.

Bölüm VI

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 43. (12.05.2002) (11.05.2013)  Dernek Tüzüğü, Genel Merkez Yönetim Kurulunun önerisiyle veya en az, üye tam sayısının 1/10 undan (onda biri) az olmayan sayıda üye tarafından Genel Merkez Yönetim Kuruluna iletilen yazılı öneriler doğrultusunda Genel Kurulda görüşüldükten sonra, Genel Kurula katılan üyelerin 2/3 oy çoğunluğu ile değiştirilebilir.

 

TÜZÜK BOŞLUKLARI

Madde 44. (12.05.2002) Dernek Tüzüğünde açıklık bulunmayan durumlarda Dernekler Kanunu, Medeni Kanun ve yürürlükteki diğer ilgili hükümler uygulanır.

Derneğin organları, yasaların verdiği yetkiyi kullanarak her durumda Derneğin yönetimini ve işlerin yürütülmesini sağlar.

DERNEĞİN FESHİ VE TASFİYESİ

Madde 45. (12.05.2002) Derneğin feshine karar verme yetkisi Genel Merkez Genel Kuruluna aittir. Böyle bir durum ortaya çıktığında en büyük mülki amirliğin bilgisi içinde yasal işlemler tamamlanır.

Derneğin mal varlığı, fesih durumunda Genel Kurul kararı ile amaç açısından en yakın olan bir başka kuruluşa bırakılır.

Bölüm VII

KURUCULAR

Madde 46.  (12.05.2002) Sosyal Demokrasi Derneği’nin Kurucuları;

 • Sedat Oğuz ÇETİN, T.C., Turizmci,
  Çiftevler Sok. 1/l4  Aşağı Ayrancı- Ankara
 • Mümin AKGÜL, T.C., Eğitimci,
  Çaldıran Sok. 11/11  Kolej- Ankara
 • Mehmet  UĞURLU, T.C.,
  Basın Sitesi Duyu Sok.43/6Çankaya- Ankara
 • Fazıl ERGENÇ, T.C., Matematikçi
  Özveren Sok. 33/ 4 Maltepe- Ankara
 • A.Turan PAZARLI, T.C., Mühendis
  Özveren Sok. 16/l5  Maltepe- Ankara
 • Bülent GÜRSOY, T.C., Mühendis
  Ş. O. Temiz Mah. 39. sok. l0/4 Dikmen -Ankara
 • Adıgüzel DEMİRTAŞ, T.C., Emekli
  Gayret Mah. Bankacılar Sok. 5/33  Yenimahalle- Ankara
 • Bekir Sami DOĞAN, T.C., Mühendis
  Boğaz Sok. 5/4 Gaziosmanpaşa- Ankara
 • İzzet YILMAZ, T.C., Mühendis
  Hamdi Sok. 10/46 Yenimahalle- Ankara
 • Yalçın TEKER, T.C., Mühendis
  Bağdat Cad. 61/11 Küçükyalı- İstanbul
 • Nilgün ERSOY, T.C., Eğitimci
  Alaçam Sok. 15/l  Çankaya- Ankara
 • Cumhur SANCAR, T.C., İktisatçı
  Piyade Mah. L45.sok. 56. Etimesgut- Ankara
 • Abbas UZUNKULAOĞLU  T.C., Matbaacı
  Basınevler,Çelebi Mah.10/3 Keçiören-Ankara
 • Osman TİFTİKÇİ, T.C., Memur
  Karlıova Sok. 49/5 Keçiören- Ankara
 • Birten GÖKYAY, T.C., Halkla İliş.Uzmanı
  Beta Sitesi 66.sok. 38 Çayyolu- Ankara
 • Emin SARIKAYA, T.C., Emekli
  662.sok. 1/1  Çayyolu-Ankara
 • Bülent VAROL, T.C.,  Eğitim Planlamacısı
  Veda Sok. 6/l8 Dikmen- Ankara
 • Mustafa UÇAR, T.C., Emekli
  Altay sok. 37/7 Topraklık- Ankara
 • Osman YÖRDEM, T.C., İşçi
  19. sok. 11/9  Dikmen- Ankara
 • Hikmet SEVİM, T.C., Emekli
  400 konut 70/5  Sincan- Ankara
 • Mehmet KİBAR, T.C., Mimar
  Kahraman Kadın sok.3/3 Büyükesat- Ankara
 • Hüsamettin ÖZTÜRK, T.C., İşçi
  Ata Mah.15. sok.15/4 Dikmen- Ankara
 • Ali KAZAK, T.C., Matbaacı
  Keskin sok.6/6 Ulus- Ankara
 • Satılmış NAZ, T.C., Matbaacı
  Yunus Emre cad. Sal sok. 13/1 Ankara
 • Mevlide DÖNMEZ, T.C., Tekniker
  Yeni hedef 90. Site 2/4 Batıkent-Ankara
 • Fatma TABAK, T.C., Ev Hanımı
  Sinan cad. 147/2 Dikmen- Ankara
 • Fuat YILMAZ, T.C., Mühendis
  Refik Belendir sok. 79/23 Yukarı ayrancı- Ankara
 • Hasan KARADOĞAN, T.C., Serbest
  Yavuz Selim mah. 1/6  Ankara
 • Ahmet ATAK, T.C., Mali Müşavir
  Sağlık sok. 40/4 Sıhhiye-Ankara
 • Recep DURMASÜR, T.C., Serbest
  Kızılsaray m. 67.Sok.5.Konak apt. 4/8 Antalya
 • Macit ÖNCEL, T.C., Mühendis
  Selanik cad. 46/3 Kızılay- Ankara
 • H.Ekrem PAZARLI, T.C., Mühendis
  Gençlik cad. 127/9 Ankara
 • Sıtkı HEKİMOĞLU, T.C., İşçi
  Kabak sit. E-20 Batıkent- ANKARA
 • Kadri ÜN, T.C., Mühendis
  Necatibey cad. 44/14 Ankara

GEÇİCİ MADDE 1. (12.05.2002) Türkiye’deki tüm illerin en az 1/5 (Beşte biri)’nde şube kuruluncaya kadar Genel Merkez Genel Kurulu, tüm üyelerin katılımı ile yapılır. Belirlenen esaslar içinde şube kuruluşu tamamlandığında Genel Merkez Genel Kurulu temsilcilerin katılımı ile yapılır.