Written by sdd

Derneğimizin Tüzük Genel Kurulu 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü Saat 10.00’da Derneğimiz Genel Merkezi, Havuzlu Sokak, Kardeşler Apartmanı, 4/7 Aşağı Ayrancı/Çankaya/ ANKARA adresinde aşağıdaki gündemle toplanacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde Tüzük Genel Kurul Toplantısı 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü aynı yer ve saatlerde çoğunluk aranmaksızın gündemdeki maddeleri görüşmek üzere toplanacaktır.

 

GÜNDEM

  • Açılış ve Saygı Duruşu
  • Başkanlık Divanının oluşturulması
  • Başkanlık Divanına tutanağın düzenlenmesi ve imzalanması yetkisinin verilmesi
  • Gündemin okunması ve onaylanması
  • Yönetim Kurulunca hazırlanan Tüzük değişiklik önerisinin görüşülmesi
  • Dilek ve Temenniler
  • Kapanış

SDD TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ

MEVCUT MADDE DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ AÇIKLAMA
Genel Merkez Organları

Genel Kurul

 

Madde 11. (11.05.2013) Genel Merkez Genel Kurulu, derneğin en yetkili organıdır. Genel Kurul, aşağıda öngörülenlerin katılımı ile yapılır:

 

a.Genel Merkez Üyeleri

 

b.Genel Merkez üyesi tüzel kişiliklerin Yönetim Kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği temsilci,

 

c.Her bir şubeden, en son yapılan Genel Kurullarında seçilen<ilk 50 üyeye kadar bir temsilci>; <ikinci 50 üye için bir temsilci>; <100 üyeden 500 üyeye kadar  her 100  üye için  bir  temsilci>; < 500 üyeden sonra, her 150 üye için bir temsilci> .

 

Dernek Genel Kuruluna katılan temsilciler, birden fazla sıfata sahip olsalar da ancak bir oy kullanabilirler.

 

Genel Merkez Organları

 

Genel Kurul

 

Madde 11. (11.05.2013) Genel Merkez Genel Kurulu, derneğin en yetkili organıdır. Genel Kurul, aşağıda öngörülenlerin katılımı ile yapılır:

 

a.Genel Merkez Üyeleri

 

b.Genel Merkez üyesi tüzel kişiliklerin Yönetim Kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği temsilci,

 

c.Her şubenin, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu asıl üyeleri,

 

d.Temsilciler.

 

Dernek Genel Kuruluna katılan temsilciler, birden fazla sıfata sahip olsalar da ancak bir oy kullanabilirler.

 

 

 

03.06.2017 tarihinde yapılan Sosyal Demokrasi Derneği (SDD) Genel Kurulu’ nda, Şubelerin; Genel Merkez Genel Kurul’da temsil edilip oy kullanmalarının mevcut mevzuatla fiilen mümkün olmadığı ve bunun değiştirilmesi gerektiği yönünde oluşan görüş ve kabul edilen  önerge doğrultusunda düzenleme yapılması amaçlanmıştır. c bendi ile bu sağlanmaktadır.

 

Herhangi bir Şubemizin kayıtı üyesi olan üyelerimizin Temsilci olarak atanması durumda, Genel Merkez Genel Kurul’da temsil edilip oy kullanmaları amaçlanmaktadır.d bendi ile bu sağlanmaktadır.

Genel Merkez Yönetim Kurulu Görev ve Yetkileri

 

Madde 20. (12.05.2002) Genel Merkez Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri:

 

a.Derneğin amaçları doğrultusunda ve Tüzükte öngörüldüğü biçimiyle Genel Kurul kararlarını yürütür.

 

b.Derneği temsil eder, toplumun sorunları ile ilgili somut çözüm önerilerinde bulunur, bildiri yayımlar.

 

c.Dernek gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapar ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayıp Genel Kurula sunar.

 

d.Dernek gereksinimi için personel alır, sözleşme yapar, gerektiğinde işine son verir.

 

e.Danışma ve Bilim Kurulu oluşturur, bu kurullar için Çalışma Yönetmeliği hazırlar.

 

f.Dernek amaçları doğrultusunda üyelerin çalışmalara daha etkin katılımı için hazırlayacağı yönetmeliğe göre  “Çalışma Komisyonları” oluşturur. Bu komisyonlar için bir çalışma yönetmeliği hazırlar.

 

g.(21.05.2005) Genel Kurulun verdiği yetkiye dayanarak, yurt içinde veya yurt dışında şube ve temsilcilikler açılmasına veya açılmış bulunan şube ve temsilciliklerin kapatılmasına karar verir, şube kuruluşu için yedi kişiden oluşan Girişimci Şube Yönetim Kurulu atayarak “Yetki Belgesi” düzenler.

 

h.Derneğin  gelir ve harcamaları ile ilgili kuralları belirler.

 

i.Üyelik başvurularını kabul eder, üye sıra numarası ve üye kimlik belgesi verir.

 

j.Türk vatandaşı olmayanların Derneğe kabulü halinde bunları l0 gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirir.

 

k.(23.05.2015) Pankart, afiş, takvim, rozet vb. tanıtım materyallerinin basım ve dağıtımını düzenler.

l.(23.05.2015) Derneğin mal varlığını, para ve hesap işlerini yürütür, Genel Kurulun verdiği yetki kararı ile taşınmaz mal alır, satar, kiralar, ipotek eder. Bu konularda Genel Başkan, Genel Başkan Yardımcıları, Genel Sekreter ve Genel Sayman çift imza ile yetkilendirilir. Bu yetkinin ne şekilde kullanılacağı Yönetim Kurulunca belirlenir.

 

m.(23.05.2015) Derneğin gelir sağlamak amacı ile alındı belgelerinin düzenlenmesine ve bağış toplanmasına ilişkin yetkilendirmelerde bulunur.

 

 

n.(23.05.2015) Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapar.

 

Genel Merkez Yönetim Kurulu Görev ve Yetkileri

 

Madde 20. (12.05.2002) Genel Merkez Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri:

 

a.Derneğin amaçları doğrultusunda ve Tüzükte öngörüldüğü biçimiyle Genel Kurul kararlarını yürütür.

 

b.Derneği temsil eder, toplumun sorunları ile ilgili somut çözüm önerilerinde bulunur, bildiri yayımlar.

 

c.Dernek gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapar ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayıp Genel Kurula sunar.

 

d.Dernek gereksinimi için personel alır, sözleşme yapar, gerektiğinde işine son verir.

 

e.Danışma ve Bilim Kurulu oluşturur, bu kurullar için Çalışma Yönetmeliği hazırlar.

 

f.Yılda en az bir kez olmak üzere; Bilim Kurulu Üyeleri, Danışma Kurulu Üyeleri, Şube Başkanı ve Şube Yönetim Kurulu Üyeleri, Temsilci ve Temsilci Yardımcıları ile SDD üyelerinin katılımıyla, birlikte ya da ayrı ayrı olarak, önceki dönemin değerlendirildiği, gelecek dönemin planlandığı, değerlendirme ve planlama toplantısı yapar.

 

g.Dernek amaçları doğrultusunda üyelerin çalışmalara daha etkin katılımı için hazırlayacağı yönetmeliğe göre  “Çalışma Komisyonları” oluşturur. Bu komisyonlar için bir çalışma yönetmeliği hazırlar.

 

h.(21.05.2005) Genel Kurulun verdiği yetkiye dayanarak, yurt içinde veya yurt dışında şube ve temsilcilikler açılmasına veya açılmış bulunan şube ve temsilciliklerin kapatılmasına karar verir, şube kuruluşu için yedi kişiden oluşan Girişimci Şube Yönetim Kurulu atayarak “Yetki Belgesi” düzenler.

 

i.Derneğin  gelir ve harcamaları ile ilgili kuralları belirler.

 

j.Üyelik başvurularını kabul eder, üye sıra numarası ve üye kimlik belgesi verir.

 

k.Türk vatandaşı olmayanların Derneğe kabulü halinde bunları l0 gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirir.

 

l.(23.05.2015) Pankart, afiş, takvim, rozet vb. tanıtım materyallerinin basım ve dağıtımını düzenler.

m.(23.05.2015) Derneğin mal varlığını, para ve hesap işlerini yürütür, Genel Kurulun verdiği yetki kararı ile taşınmaz mal alır, satar, kiralar, ipotek eder. Bu konularda Genel Başkan, Genel Başkan Yardımcıları, Genel Sekreter ve Genel Sayman çift imza ile yetkilendirilir. Bu yetkinin ne şekilde kullanılacağı Yönetim Kurulunca belirlenir.

 

n.(23.05.2015) Derneğin gelir sağlamak amacı ile alındı belgelerinin düzenlenmesine ve bağış toplanmasına ilişkin yetkilendirmelerde bulunur.

 

o.(23.05.2015) Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapar.

 

 

 

Gelen talepler doğrultusunda, bu yönde yapılan çalışmaların kurumsal disipine bağlanması yönünde düzenleme yapılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1.(12.05.2002) Türkiye’deki tüm illerin en az 1/5 (Beşte biri)’nde şube kuruluncaya kadar Genel Merkez Genel Kurulu, tüm üyelerin katılımı ile yapılır. Belirlenen esaslar içinde şube kuruluşu tamamlandığında Genel Merkez Genel Kurulu temsilcilerin katılımı ile yapılır Geçici Madde’nin kaldırılması, 11. Maddenin değiştirilmesiyle birlikte bu maddeye gerek kalmamaktadır.